Terms and Conditions

Mai Copenhagen / Webshop

1. Ordering producuts on www.maicopenhagen.com

When you place an order on www.maicopenhagen.com and receive an order confirmation from us, you accept an agreement with:


Mai Copenhagen 
Thorshøj Allé
3100 Hornbæk
Denmark
Tel: +45 51268483
mai@maicopenhagen.com


You accept these terms and conditions, we want you to read them carefully before you order products from us.


Your order is not final until we have accepted your order by sending an order confirmation to you.

You order the desired products by selecting the products and put them in the basket. Once you have selected your items and are ready to place your order, click on "Order" and then you have to enter your name, address, telephone number, email address and any delivery address.

Once you have entered all the required information, you will be asked to confirm your order and at the same time indicate that you agree to our terms and conditions.

You should always review your order before placing it. Before placing your order, you have the ability to edit the information you entered, such as shipping or billing address and credit card details. You can during your order at any time add or remove items from the basket.


Once you have made your reservation, you will receive a receipt, which is a reproduction of the order you have just given. The receipt is not expressed that the order is processed, or that there is an agreement with you and us. The contract is only concluded when you receive an order confirmation from us.

You will receive an order confirmation from us by email when your order is complete and we have accepted your order.

We store your order and the order confirmation, and you can always get a copy by contacting us.


If you have made a mistake when you placed your order, please contact us.

 

2. Changing or canceling orders

We can help you to change your order, but only if the product / goods are not shipped.

If the goods already shipped, you have 14 days to cancel. Read more about withdrawal below.

Without being obliged to pay compensation or otherwise cover your costs, we are entitled to cancel a purchase in the following situations:

• if there has been an inadvertent error on www.maicopenhagen.com such a payment error,
• if your payment details can not be verified or is not correct,
• If we suspect that your order is delivered in bad faith or in relation to illegal activities.
We will try to solve the problem, and we will of course notify you of any cancellation before it takes place. If a cancellation takes place, we will return all possible payments without additional costs for you.


3. Prices 

All prices on www.maicopenhagen.com is in Danish krones and including VAT, but excluding delivery costs.

All prices are current prices, which are updated regularly.


The prices shown on www.maicopenhagen.com force at the time of purchase. We may without notice change our prices, but of course without prejudice orders which we accepted by sending an order confirmation.
 

4. Payment

In this store you can order your products online and pay with:

  • VISA
  • VISA / Dankort.
  • American Ekspress
  • Mastercard
  • Maestro

ALL shipments happens after "Post Danmark" rates.
All prices in Mai Copenhagen - and on the webshop (www.maicopenhagen.com) - are incl. Danish VAT.
When paying by card the amount for the order will be deducted by sending the order.


5.  Delivery

You can expect a delivery time of 3-10 days from the time you placed your order and you receive your package.

Delivery of goods from Mai Copenhagen considered done when the consumer has received the goods. Shipment of goods made with Post Denmark.

 

6. Returns

You have the option to cancel your purchase and the cancellation period is 14 days from delivery of the goods.

Please note that you can not take advantage of this right, if you take the product in use.

If you regret your purchase, the item has to be undamaged, just as it must be returned in the same condition as at the time of delivery.

If the 14-day deadline expires on a public holiday, Saturday, Constitution Day, Christmas Eve or New Year's Eve, you can wait until the next business day.

How to cancel

You apply the right of withdrawal by:
Give us in writing that you wish to cancel your purchase within the aforementioned 14-day period has expired
AND
within 14 days after you have given us notice that you will use this right, send it back to us.
It is sufficient to you before the deadline has given the product to Post Denmark or another company to carry out return to us. If you want proof that you regret the time, you can save the receipt that you have given the product to.

Unless otherwise agreed, you pay yourself the shipping costs for the return when you return a product because you regret your purchase. If we are in agreement with you have supplied a replacement, because the product could not be delivered as a whole, costs for the return of the goods, however, us.

Once we have received the product and has verified that the returned meets the conditions for the right of withdrawal may be used, refunded the full purchase price to you, including the cost of our submission to you, at the same payment method used for the purchase, which can take up to 14 days.

Do we believe that the conditions under which you may use this right is not satisfied, we will contact you by email. 


7. Complaints

If the goods you have purchased from us, turns out to be defective, you have 2 years warranty. You can complain about a product within 2 years from the date of purchase. Therefore, we recommend that you save the receipt for at least 2 years. You can advertise by contact us. You must contact us as soon as you notice that the goods are defective.
You must be aware that your right to complain may cease before the warranty period has expired, if the product is not intended to last for two years, or by natural use is worn out before the deadline.

The warranty applies to items that are defective under the Sale of Goods. See more on www.forbrug.dk.

 

8. Disputes

Any dispute involving www.maicopenhagen.com and buy in the shop, is governed by Danish law and Danish courts, unless mandatory laws require otherwise.

 

9. Treatment of your personal data

We respect your privacy and treats of course your personal data in accordance with legislation.


The personal information you provide when ordering is treated confidentially and never to a third party without your permission.

 

____________________________________

 

Vilkår og betingelser

Mai Copenhagen / Webshop

1. Bestilling på www.maicopenhagen.com

Når du afgiver en ordre på www.maicopenhagen.com og modtager en ordrebekræftelse fra os, accepterer du en aftale med:


Mai Copenhagen
Tagensvej 126, 402
2200 København N
Danmark
Tlf: +45 51268483
mai@maicopenhagen.com


Du accepterer disse vilkår og betingelser, derfor vil vi have dig til at læse dem grundigt, inden du bestiller varer hos os.

Din ordre er ikke endelig, før vi har accepteret din ordre ved at sende en ordrebekræftelse til dig.

Du bestiller de ønskede produkter ved at vælge produkter, og lægge dem i kurven. Når du har valgt dine varer og er klar til at placere din ordre, skal du klikke på "Bestil" og så er du nødt til at indtaste dit navn, adresse, telefonnummer, e-mail-adresse og leveringsadresse.

Når du har indtastet alle de nødvendige oplysninger, vil du blive bedt om at bekræfte din ordre og samtidig angive, at du accepterer vores vilkår og betingelser.

Du bør altid gennemgå din ordre før du placerer den. Før du placerer din ordre, har du mulighed for at redigere de indtastede oplysninger. Du kan i løbet af din ordre til enhver tid tilføje eller fjerne elementer fra kurven.

Når du har foretaget din bestilling, vil du modtage en kvittering. Kvitteringen er ikke udtryk for, at ordren er behandlet. Kontrakten er først indgået, når du modtager en ordrebekræftelse fra os.

Du vil modtage en ordrebekræftelse fra os via e-mail, når din ordre er færdig, og vi har accepteret din ordre.

Vi gemmer din ordre og ordrebekræftelsen, og du kan altid få en kopi ved at kontakte os.


Hvis du har lavet en fejl, da du afgav din ordre, bedes du kontakte os.

 

2. Ændring eller annullering af ordrer

Vi kan hjælpe dig med at ændre din ordre, men kun hvis produktet / varerne ikke er afsendt.

Hvis varen allerede afsendt, har du 14 dages fortrydelsesret. Læs mere om tilbagetrækning nedenfor.

Uden at være forpligtet til at betale erstatning eller på anden måde dække dine omkostninger, har vi ret til at annullere et køb i følgende situationer:

• hvis der har været en utilsigtet fejl på www.maicopenhagen.com,
• hvis dine betalingsoplysninger ikke kan verificeres eller ikke er korrekte,
• hvis vi har mistanke om, at din ordre bliver leveret i ond tro eller i relation til ulovlige aktiviteter.


Vi vil forsøge at løse problemet, og vi vil naturligvis underrette dig om enhver annullering før den finder sted. Hvis en annullering finder sted, vil vi returnere alle mulige betalinger uden ekstra omkostninger for dig.

3. priser

Alle priser på www.maicopenhagen.com er angivet i EURO inkl. moms, men eksklusive leveringsomkostninger.

Alle priser er dagspriser, som opdateres jævnligt.


Priserne vist på www.maicopenhagen.com er gældende på det tidspunkt købet er foretaget. Vi kan uden varsel ændre vores priser, men selvfølgelig med forbehold for ordrer som vi har accepteret ved at sende en ordrebekræftelse.
 

4. Betaling

I denne butik kan du bestille dine varer online og betale med:

VISUM
VISA / Dankort.
American Ekspress
Mastercard
Maestro
Alle forsendelser sker efter "Post Danmarks" satser.
Alle priser i Mai Copenhagen - og på webshoppen (www.maicopenhagen.com) - er incl. Dansk moms.
Ved betaling med kort beløbet for ordren vil blive fratrukket når ordren er sendt. 


5. Levering

Du kan forvente en leveringstid på 3-10 dage fra det tidspunkt, du har afgivet din ordre, og til du modtager din pakke.

Levering af varer fra Mai Copenhagen anses gjort, når forbrugeren har modtaget varen. Forsendelse af varer sker med Post Danmark.

 

6. Retur

Du har mulighed for at fortryde dit køb og fortrydelsesfristen er 14 dage fra levering af varen.

Bemærk, at du ikke kan drage fordel af denne ret, hvis du tager produktet i brug.

Hvis du fortryder dit køb, skal produktet være ubeskadiget, ligesom den skal returneres i samme stand som på tidspunktet for leveringen.

Hvis fristen på 14 dage udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan du vente til næste arbejdsdag.

Du anvender fortrydelsesretten ved:
Kontakt os skriftligt, at du ønsker at annullere dit køb inden for ovennævnte frist på 14 dage er udløbet
OG
inden for 14 dage efter, at du har givet os besked, om at du vil benytte denne ret, skal du sende det tilbage til os.
Det er tilstrækkeligt at du inden fristens udløb har givet produktet til Post Danmark eller et andet selskab til at udføre tilbagevenden til os. Hvis du vil have bevis for, at du har sendt varen tilbage til os, kan du med fordel gemme kvitteringen på forsendelsen.

Medmindre andet er aftalt, betaler du selv forsendelsesomkostningerne for returnering, når du returnerer en vare, fordi du fortryder dit køb. Hvis vi er enige med dig eller har leveret en erstatning, fordi produktet ikke kunne leveres som en helhed, falder omkostninger til returnering af varen os.

Når vi har modtaget varen og har bekræftet, at det returnerede opfylder betingelserne for fortrydelsesretten kan benyttes, refunderes den fulde købesum til dig, inklusive udgifterne til vores fremsendelse til dig, på samme betalingsmetode som vi anvendte til køb , som kan tage op til 14 dage.

Har vi mistanke om, at de betingelser, hvorunder du kan bruge denne ret ikke er opfyldt, vil vi kontakte dig via e-mail.

 

7. Reklamation

Du har 2 ård garanti på dine produkter som du har købt hos os. Du kan klage over en vare inden for 2 år fra købsdatoen. Derfor anbefaler vi, at du gemmer kvitteringen i mindst 2 år. Du kan melde dette ved at kontakte os. Du skal kontakte os, så snart du opdager, at varen er mangelfuld.
Du skal være opmærksom på, at din ret til at klage kan ophøre før garantiperioden er udløbet, hvis produktet ikke er beregnet til at vare i to år, eller ved naturlig brug er slidt op inden fristens udløb.

Garantien gælder for disse produkter. Se mere på www.forbrug.dk.

 

8. Tvister

Enhver tvist, der involverer www.maicopenhagen.com eller som er købt i butikken, er underlagt dansk ret og danske domstole, medmindre ufravigelige love kræver det.

 

9. Behandling af dine personlige data

Vi respekterer dit privatliv og behandler naturligvis dine personlige data i overensstemmelse med lovgivningen.

De personlige oplysninger, du giver når du laver en bestilling, behandles fortroligt og gives aldrig videre til en tredjepart uden din tilladelse.